میز خدمت شهرداری ها

میز خدمت سازمانها و ارگانهای دولتی

میز خدمت الکترونیکی سازمانها و ارگانهای دولتی ، در جهت تسهیل در  انجام خدمات سازمان و ارگان و حذف مراجعات حضوری ارباب رجوع دستور به راه اندازی آن داده شده است. همچنین در راستای تصویب نامه های شورایعـالی اداری کشور، موضــوع آئین نامه توسعه خدمات الکترونیکی و آئین نامه بهبود فرآیندهای مورد عمل دستگاهها و نیز ابلاغ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی شورایعالی فناوری اطلاعات ســازمان امور اداری و استخـــدامی، اقدامات راه انداری آن صادر گردیده است و روند خدمات رسانی به مراجعین را بر عهده دارد. در میز خدمت الکترونیکی سازمان هاو ارگان های دولتی خدمات ذیل ارائه میگردد:

مراحل دریافت خدمت

ورود به سامانه

ورود به سامانه جهت دسترسی به خدمات تمام الکترونیک سازمان و یا ارگان دولتی

مطالعه راهنمای کامل خدمت

تسهیل، تسریع و انتخاب آگاهانه متقاضی در دریافت خدمات، با مطالعه راهنمای جامع  هر خدمت

ثبت درخواست و ارسال مستندات

امکان ثبت درخواست متقاضی و ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز خدمت

امکانات میز خدمت سازمان ها و ارگان های دولتی

راهنمای کامل خدمت

شامل؛ مراحل گردش کار، مستندات مورد نیاز، قوانین و مقررات، سوالات متداول، مدت زمان خدمت، هزینه های مورد نیاز ….

امکان درخواست الکترونیکی

متقاضیان می توانند درخواست های مرتبط با هر یک از بخش ها پس از مطالعه راهنمای خدمت بصورت الکترونیکی ثبت نمایند.

امکان ارسال مدارک و مستندات

متقاضیان می توانند علاوه بر ثبت درخواست خود، مدارک و مستندات مورد نیاز خدمت را ضمیمه و کد رهگیری دریافت نمایید.

ارتباطات درون دستگاهی

امکان ارسال و ارجاع فرم های متقاضی متناسب با خدمت مورد درخواست به مسئولین مربوطبت با خدمت از طریق ایمیل.

امکان ارسال پیامک

امکان ارسال پیامک به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از روند فرآیند و مراحل پردازش درخواست خدمت مورد نظر به ارباب رجوع.

امکان نظرسنجی الکترونیکی

نظرسنجی الکترونیکی از ارباب رجوع در راستای سنجش کیفیت خدمات ارائه شده در میز خدمت و بهبود ارائه خدمت.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و یا ثبت درخواست اقدام نمایید