طراحی میز خدمت الکترونیکی

طراحی میز خدمت بصورت سامانه ای تحت وب؛ این سامانه به منظور آگاهی بخشی، جلوگیری از سردرگمی مراجعین ایجاد گردید است. کاهش مراجعات مردمی، بهبود و ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات دولت و ارگان ها و سازمان ها از دیگر مزایای ایجاد سامانه می باشد. این مهم توسط سازمان اداری و استخدامی کشور  به کلیه سازمان ها ابلاغ شد.

طراحی میز خدمت مطابق با بخشنامه شماره 1538588 مورخ 1396/06/07 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد. طی این ابلاغیه کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های اداری، استانداری ها و سایر دستگاه هایی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. به نوعی مکلف و موظف به راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی هستند.

دولت با هدف ایجاد ساختار اداری پاسخگو و کارآمد در برآوردن ساختن حقوق شهروندان، دستور به راه اندازی میز خدمت داده است. این سامانه با تکریم ارباب رجوع، سرعت بخشی به امور، آگاهی بخشی و عدم سرگردانی مردم در مراجعات به سازمان ها و ادارات کمک شایانی خواهد داشت.

به استناد بند 2 ماده (18) در راستای اجرای ماده (17) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان ” حقوق شهروندی در نظام اداری” دستورالعمل طراحی میز خدمت به کلیه دستگاه های اجرایی و استانداری ها ارسال شد. کلیه سازمان ها و ارگان های زیربط مکلفند نسبت به برنامه ریزی و اجرای آن اقدام نمایند. و در راستای ارتقا حقوق شهروندی، بهبود عملکرد سازمان ها و ارگان ها، کاهش مراجعات حضوری و ……  هم سو با دولت گام بردارند.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و یا ثبت درخواست اقدام نمایید