طراحی تخصصی میز خدمت الکترونیکی

میز خدمت سامانه ای تحت وب می باشد. این سامانه به منظور آگاهی بخشی، جلوگیری از سردرگمی، کاهش مراجعات مردمی، بهبود و ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات دولت و ارگان ها و سازمان های زیربط ایجاد شده است. این مهم توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

مطابق با بخشنامه شماره 1538588 مورخ 1396/06/07 توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های اداری، استانداری ها و سایر دستگاه هایی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. به نوعی مکلف و موظف به راه اندازی سامانه میز خدمت الکترونیکی هستند.

دولت با هدف ایجاد ساختار اداری پاسخگو و کارآمد در برآوردن ساختن حقوق شهروندان، دستور به راه اندازی میز خدمت داده است. این سامانه با تکریم ارباب رجوع، سرعت بخشی به امور، آگاهی بخشی و عدم سرگردانی مردم در مراجعات به سازمان ها و ادارات کمک شایانی خواهد داشت.

به استناد بند 2 ماده (18) در راستای اجرای ماده (17) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان ” حقوق شهروندی در نظام اداری” دستورالعمل میز خدمت به کلیه دستگاه های اجرایی و استانداری ها ارسال شد. این ارگان ها مکلفند نسبت به برنامه ریزی و اجرای آن اقدام نمایند. و در راستای ارتقا حقوق شهروندی هم سو با دولت گام بردارند.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی و یا ثبت درخواست اقدام نمایید